Cultura augmenta les ajudes per a la protecció i recuperació de les construccions de pedra seca

400.000 euros distribuïts en 160.000 euros per a catalogació d’aquestes construccions i 240.000 euros per a treballs de restauració

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions l’objecte de les quals és finançar treballs de catalogació de construccions de pedra seca, així com de conservació, manteniment i recuperació de construccions tradicionals de pedra seca i de protecció de la seua arquitectura a la Comunitat Valenciana.

La línia pressupostària és de 400.000 euros (100.000 euros més que l’any passat), que es destinen a la catalogació de les construccions (160.000 euros) i a treballs de restauració i conservació preventiva que servisquen a mantindre-les (240.000 euros). Es concediran subvencions per un import màxim de 10.000 euros per beneficiari, siga quin siga el cost de l’actuació proposada en la sol·licitud per part de l’interessat.

Els beneficiaris de les ajudes seran ajuntaments, mancomunitats i les associacions i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, sempre que entre les seues competències administratives i fins fundacionals, respectivament, figure la realització d’activitats consistents en la protecció i conservació del patrimoni de la Comunitat Valenciana. En la modalitat de treballs de restauració, a més, les persones físiques o les jurídiques legalment constituïdes que siguen titulars del bé o de l’òrgan que el gestione.

La documentació que s’ha de presentar per a la catalogació d’aquestes construccions consisteix en les línies d’estudi històriques i l’anàlisi documental previstos, una memòria descriptiva del procés d’obtenció d’informació, una anàlisi preliminar del territori i la seua història, en què es valoren les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural, i una llista i un plànol d’elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció. A més d’això, també el currículum de les persones implicades en la redacció dels documents i la seua experiència en projectes relacionats amb la pedra seca, en projectes d’intervenció o en treballs d’investigació relacionats amb el patrimoni cultural.

En la modalitat de restauració dels béns, s’haurà de presentar el projecte subscrit per un tècnic competent en la matèria, que haurà de contindre un estudi sobre els valors etnològics i culturals de l’element en què s’ha d’intervindre, una descripció de l’actuació proposada i els efectes d’aquesta actuació sobre els valors esmentats, així com el seu cost. En el projecte s’ha de justificar el respecte a les tècniques constructives pròpies de la pedra seca.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (consultar ací).

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *