Cultura eleva a un milió d’euros les ajudes per a la modernització i l’equipament dels museus

La convocatòria finança activitats que milloren condicions expositives, de seguretat, emmagatzematge i restauració del patrimoni moble dels museus

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a finançar la modernització, la conservació, l’equipament i l’adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat destina per a aquest fi la quantitat d’1.000.000 d’euros. L’ajuda no podrà excedir els 10.000 euros per beneficiari ni l’import concedit podrà superar el 80 % de l’import total del projecte.

Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents reconegudes per la Generalitat i els ajuntaments, les entitats locals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, la conservació, l’equipament i l’adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, emmagatzematge i restauració del patrimoni moble depositat en els museus i les col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus, que hagen sigut desenvolupades a partir del dia 1 de gener de 2022.

Queden excloses les activitats i els projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *