La nova llei de protecció lumínica del Consell tracta de millorar els espais naturals

  • El document recull la necessitat de racionalitzar l’ús de la il·luminació i optimitzar el consum energètic

  • Després de passar pel Consell Jurídic Consultiu, s’hi han incorporat les seues consideracions i s’hi ha introduït la perspectiva de gènere

El Ple del Consell ha aprovat el Projecte de llei de protecció lumínica del medi nocturn, que regularà les instal·lacions, els dispositius i els elements d’enllumenat amb incidència en el medi nocturn, per a previndre la contaminació associada a les fonts d’il·luminació i fomentar l’eficiència energètica en el territori de la Comunitat Valenciana.

El text, impulsat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va ser validat pel Ple del Consell el 23 de setembre de 2022 i remés al Consell Jurídic Consultiu (CJC), les consideracions del qual s’hi han incorporat, introduint la perspectiva de gènere.

Una vegada aprovat pel Ple del Consell, serà remés a les Corts per a debatre’l i votar.

Entre els seus objectius generals hi ha la lluita contra el canvi climàtic; reduir el consum i millorar l’eficiència d’energia; protegir les condicions naturals dels ecosistemes, i també millorar les condicions de salut de les persones.

En aquest sentit, la nova normativa pretén protegir el màxim possible les condicions naturals dels espais durant les hores nocturnes en benefici de les persones, la fauna, la flora i els ecosistemes en general.

Així, la regulació planteja reduir la intrusió lumínica, principalment en entorns naturals, i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la promoció de l’eficiència i l’estalvi energètic dels sistemes d’il·luminació.

El projecte de llei especifica les condicions que han de complir les noves instal·lacions d’enllumenat amb la finalitat de millorar la preservació del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de la il·luminació. A més, té en compte la perspectiva de gènere.

Actuacions

Entre les actuacions destaca la zonificació en quatre àrees, a través d’un mapa coordinat amb els ajuntaments, en funció del grau de vulnerabilitat a la contaminació lumínica, d’acord amb la tipologia del territori, l’ús del sòl i el seu valor paisatgístic i/o astronòmic, entre altres condicions. Per a cadascuna d’aquestes zones es determinarà quines són les especificacions tècniques permeses (intensitat, temperatura, etc.).

En l’articulat, el projecte de llei inclou unes disposicions tècniques de l’enllumenat relatives a les característiques i les condicions que han de complir les instal·lacions i els elements d’il·luminació. La Generalitat col·laborarà amb els municipis per a garantir l’adaptació a les prescripcions d’aquesta llei i promourà accions conjuntes en favor de l’estalvi energètic.

Així mateix, promourà campanyes d’educació ambiental i publicarà un informe de seguiment sobre la contaminació lumínica i l’eficiència energètica a la Comunitat Valenciana, posant l’accent principalment en els seus efectes sobre els parcs naturals.

Pel que fa a la perspectiva de gènere, a més de preveure-la en l’articulat, el Mapa de protecció contra la contaminació lumínica de la Comunitat Valenciana i els plans municipals d’enllumenat exterior hauran d’incloure específicament la perspectiva de gènere en els respectius dissenys.

Es tracta de la primera llei autonòmica en aquesta matèria i s’alinea amb les obligacions europees i internacionals en matèria de contaminació lumínica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *